ชีวิตหลังความตายมีจริง

ชีวิตหลังความตายมีจริง
คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ 1
การมีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
จะทำให้เรารู้เป้าหมาย
ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


ตอนนี้อายุก็เยอะแล้ว
หนทางข้างหน้า
มันเหลืออีกนิดเดียว
ทำหนทางสว่าง
หนทางสวรรค์ให้เกิดขึ้นจะดีกว่านะ
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖


ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนาน
ผู้ฉลาดจึงยอมลำบากสั่งสมบารมีในช่วงสั้น
เพื่อสบายในช่วงยาว...หลังความตาย
๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔


เมื่อละโลกแล้วสิ่งที่เรากระทำไว้
จะเป็นประดุจเงาติดตามตัว
ถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบุญ เป็นความดี
วิบากก็เป็นความสุข
ความบันเทิงในสุคติโลกสวรรค์
ถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบาปอกุศล
ถ้าจิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส
ละโลกแล้วก็จะไปทุกข์ทรมานในอบาย
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕


ตายแล้วไม่สูญหาย
ชีวิตไม่ได้สิ้นสุดที่เชิงตะกอน
แต่ยังมีชีวิตหลังความตายอีก
๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗


ตายแล้วไม่สูญ
มีภพภูมิรองรับอยู่
๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗


ตายแล้ว...ไปไหน
ขึ้นอยู่กับเราดำเนินชีวิตมาอย่างไร
๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗


ชีวิตหลังจากตายแล้วมีอยู่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอยู่ตลอดเวลา
เรื่องภพ เรื่องชาติ
เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗


สิ่งที่จำเป็น
สำหรับชีวิตหลังความตาย
คือ บุญกุศล
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗


การไปสวรรค์
ขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลัก
ไม่มีใครบันดาลได้
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘


ชีวิตหลังความตาย
ตัดสินกันที่บุญและบาป
ใจใสหรือใจหมอง
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗


ชีวิตหลังจากตายแล้ว
ตัดสินกันที่ดีกับชั่วเท่านั้น
ไม่ใช่ เก่ง เฮง
หล่อ รวย สวย ฉลาด
๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗


ตอนไปปรโลกเขาไม่ได้ตัดสินว่า
ใครหล่อ ใครสวย ใครขี้เหร่
ใครรวย ใครจน
ใครจะยิ่งใหญ่มาจากไหน
จะเป็นมาเฟีย โคตรมาเฟีย
หรือจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนา
แต่เขาตัดสินกันที่บุญและบาป
ถ้าทำบุญก็ไป...สวรรค์
ทำบาปก็ไป...อบาย
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖


ชีวิตหลังจากตายแล้ว
ไม่มีการทำมาหากิน
เป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาป
๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗


ชีวิตหลังจากตายแล้ว
ไม่มีการหว่าน ไม่มีการไถ
ไม่มีการทำไร่ทำสวน
ไม่มีการทำมาค้าขาย
เป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาป
ที่สั่งสมเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์
๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕


จะเอาความชำนาญ
ตอนที่เราเป็นมนุษย์
ไปใช้ในปรโลกไม่ได้เลย
ปรโลกเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาป
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗


เราจะนำเงินทอง อัญมณี รัตนะอันมีค่า
หรือนำเงินไปซื้อทองเท่าภูเขา
ก็ต่อรองกับพญายมราช
เพื่อไม่ให้ไปอบายไม่ได้
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔


ชีวิตในสุคติโลกสวรรค์
เขาวัดกันด้วยกำลังบุญ
เป็นอยู่ได้ด้วยบุญ
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕


ชีวิตในปรโลก
เป็นอยู่ได้ด้วยบุญ ด้วยบาป
ด้วยตัวของเราเอง
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
เราต้องพึ่งตัวเอง ต้องช่วยตัวเอง
ด้วยการสั่งสมบุญไว้มากๆ ตอนยังมีชีวิตอยู่
อย่าไปหวังให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕


ผู้ที่อยู่ในปรโลก
มีความปรารถนาบุญอย่างยิ่ง
เพราะบุญเป็นทุกสิ่งในปรโลก
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕


ปรโลกเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาป
ชดใช้บาปก็ยาวนาน
เสวยบุญก็ยาวนาน
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕


บุญที่เราทำตอนมีชีวิตอยู่
จะเป็นที่พึ่งในปรโลก
จะทำให้เราไปเกิดอยู่
ในภาวะที่สูงส่งในสุคติโลกสวรรค์
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕


นรก สวรรค์มีจริง
อย่าเข้าใจเพียงว่า
สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ
หรือคิดว่า
เอาสวรรค์มาล่อ เอานรกมาขู่
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗


อย่าพูดว่า
“นรก สวรรค์พิสูจน์ไม่ได้”
แต่เพราะยังไม่ได้พิสูจน์ต่างหาก
๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑


นรก สวรรค์มีจริง
พิสูจน์ได้ด้วยพุทธวิธี
อย่าเพิ่งไปสรุปว่า พิสูจน์ไม่ได้
เมื่อเรายังไม่ได้พิสูจน์
ถ้าได้พิสูจน์...ก็พิสูจน์ได้
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗


เรื่องนรก สวรรค์
ผู้ที่เขามีรู้ มีญาณ
เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว
ได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย
ไปมาหาสู่กันเป็นปกติ
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗


เรื่องนรก สวรรค์
เป็นความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ของเก่านำมาเป่าฝุ่นใหม่
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗


พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี
ท่านกล่าวว่า
“ได้ธรรมกายแล้วศึกษาวิชชาธรรมกาย
ไปนรกก็ได้ ไปสวรรค์ก็ได้
ไปนิพพานก็ได้”
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒


นรก สวรรค์ นิพพาน...มีจริง
พระธรรมกาย...มีจริง
วิชชาธรรมกาย...มีจริง
เข้าถึงแล้ว เราก็จะได้ไปพิสูจน์ของจริงๆ
ได้ด้วยตัวของเราเอง
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒


การที่เราจะพิสูจน์ว่า
นรก สวรรค์มีจริงไหม นิพพานมีจริงไหม
เราจะพิสูจน์ด้วยวิธี การอ่าน การฟัง
การคิด วิเคราะห์ ถกเถียงกันไม่ได้
การจะพิสูจน์ว่า นรก สวรรค์มีจริงไหม
มันอยู่ในระดับภาวนามยปัญญา
ต้อง ปญฺญา ย ปสฺสติ เห็นด้วยปัญญา
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒นรก สวรรค์
เหนือวิสัยของการนึกคิดด้วยสติปัญญา
คิดไปก็กะโหลกบาน สติเฟื่อง
มันเป็นวิสัยของผู้เข้าถึง ปฏิบัติได้
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒


เรื่องนรก สวรรค์ นิพพาน
เป็นสิ่งที่มีจริง พิสูจน์ได้
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒


อย่าเพิ่งไปสรุปว่า
นรก สวรรค์ เป็นเรื่องไกลตัว ไม่มีจริง
มันไม่ใช่เรื่องไกลตัว
แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลย
เพราะทุกการกระทำนั้น
จะมีผลโยงไปถึงภพภูมิหลังความตาย
อย่าไปสรุปว่า นรก สวรรค์ ไม่มี
เพราะเราไม่เคยเห็น
และไม่เคยเห็นใครเห็นด้วย
เพราะบางอย่างที่เราไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่า ไม่มี
เพราะคนที่เขาเห็น...มีอยู่
๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑เมื่อเราทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ไปให้หมู่ญาติที่ละโลกไปแล้ว
จากทุกข์มาก...ก็ทุกข์น้อย
ทุกข์น้อย...ก็พ้นทุกข์
สุขน้อย...ก็สุขมาก
สุขมากแล้ว...ก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
ญาติที่ละโลกไปแล้ว
เมื่อพ้นทุกข์และมีสุขด้วยบุญที่เราอุทิศไปให้
เขาจะอนุโมทนาขอบคุณด้วยความซาบซึ้ง
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕


กายมนุษย์มีไว้สร้างบารมี
บุญบาปชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่
หมองกับใสชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่
ต้องสั่งสมความใสเอาไว้
ใสจนกระทั่งเรามั่นใจว่า
อยู่ในระดับที่ปลอดภัย คือ
มีดวงใสๆ องค์พระใสๆ นั่นแหละ
ถึงจะปลอดภัยจากอบายภูมิ
เปิดประตูสุคติโลกสวรรค์
๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น