ทาน...พื้นฐานการสร้างบุญและคุณความดี


ทาน...พื้นฐานการสร้างบุญและคุณความดี
คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่มินิ 1
ต้องมี...การให้
เพื่อเอาชนะความตระหนี่ในตัวของเรา
อีกทั้งจะเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์สมบัติ
ซึ่งจะทำให้เราเป็นอิสระทางการเงิน
หมดปัญหา และแรงกดดันของชีวิต
ชีวิตจะได้ไม่ลำเค็ญ
และเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมี
ต่อไปในอนาคต
๑๖ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๐


ทุกๆ คนจะหลุดพ้นความยากจน
ด้วยผลทาน


จะร่ำรวยหรือยากจน
ขึ้นอยู่กับบุญกุศลว่า
เราได้สร้างมหาทานบารมี
เอาไว้แค่ไหน
๓๐ กรกฎาคม พ.. ๒๕๔๖ช่วงไหนที่กระแสจิตของมนุษย์
ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี
ทุกคนหมั่นทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
ช่วงนั้นบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุข
เศรษฐกิจจะเฟื่องฟู
ดิน อากาศ ฟ้าก็ถูกต้องตามฤดูกาล
ทุกคนจะมีความสุขกายสบายใจกันถ้วนหน้า
๔ มกราคม พ.. ๒๕๔๑


ช่วงไหนที่กระแสจิตของมนุษย์ตกต่ำ
ถูกกระแสบาปอกุศลเข้าครอบงำ
ช่วงนั้นเศรษฐกิจก็จะฝืดเคือง
ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล
๔ มกราคม พ.. ๒๕๔๑


ให้วันละนิด
จิตแจ่มใส
๑๓ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๑


ทุกเช้าให้ลุกขึ้นมาเตรียมอาหารใส่บาตรพระ
เป็นการสั่งสมบุญประจำวันของเรา
และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
รักษาธรรมเนียมที่ดีนี้ไว้
ให้มหาชนพุทธบริษัทได้เห็น เขาจะได้ทำตาม
พระพุทธศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรือง
เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกต่อไป
๑๐ พฤษภาคม พ.. ๒๕๔๕


เราตั้งโรงทานเล็กๆ ไว้หน้าบ้าน
แล้วก็ชวนเด็กๆ มาใส่บาตรกัน
เมื่อเราให้ทีละนิดทุกวัน จนติดเป็นนิสัย
ก็จะสั่งสมความรู้สึกอยากให้เพิ่มขึ้น
หัวใจจะขยายกว้าง
เราจะให้ได้มากขึ้นอย่างสุขใจ
ไม่หวงแหน ไม่เสียดายทรัพย์
และให้เพิ่มขึ้นๆ ด้วยความปลื้มปีติใจ
๑๓ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๑


เมื่อต้นกล้าอ่อนๆ แห่งการให้
ถูกปลูกขึ้นแล้ว...
มันก็จะค่อยๆ เจริญเติบโต
เมื่อเราหมั่นรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย
ด้วยการให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
จากต้นกล้าเล็กๆ ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่
๑๓ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๑


การให้มีอานุภาพมาก
เพราะเป็นต้นทาง
แห่งความสุขทั้งมวล
๒๔ กันยายน พ.. ๒๕๓๑


เราจะไม่มีวันรู้จัก
ความสุขที่เกิดจากการให้
นอกจากเราต้องเป็นผู้ให้
๑๓ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๑


เราทำทานในปัจจุบัน
จะส่งผลให้มีทรัพย์มาก
ในอนาคต
๒๖ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๐


เมื่อเราทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
จะทำให้จิตมีคุณภาพขึ้น
สามารถดึงดูดสมบัติทั้งหลาย
ที่มีอยู่ในโลกได้
๕ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๓๘


เราจะออกแบบชีวิตให้ภพชาติต่อไป
เป็นเศรษฐีระดับไหนนั้น
ขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุ
ในปัจจุบันเป็นหลัก
๔ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๕๐


ปัจจัย ๔ ที่เรานำมา
ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนา
จะไปเป็นสมบัติใหญ่
ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ
๖ ตุลาคม พ.. ๒๕๔๕


ยากจนเพราะตระหนี่
รวยเพราะให้
หวง...คือ...ไล่
ให้...คือ...เรียก
๑๙ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๐


หากทำทานมาน้อย...ก็เป็นชนชั้นล่าง
ชีวิตก็ลำเค็ญต้องอดๆ อยากๆ
อดมื้อกินมื้อ หาเช้ากินค่ำ
หากทำทานมาปานกลาง...ก็เป็นชนชั้นกลาง
หากทำทานมามาก...ก็เป็นชนชั้นสูง
เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี
๑๖ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๐


ถ้าเราไม่ชิงช่วงทรัพย์มาสร้างบารมีก่อน
ก็อาจจะถูกช่วงชิงให้ทรัพย์นั้น
กระจัดกระจาย ถูกนำไปใช้ในทางอื่น
ที่ไม่เป็นสาระแก่นสาร
๒ ธันวาคม พ.. ๒๕๔๔


อย่าหวงแหนทรัพย์
เพราะทรัพย์นอกจากไว้ดูแลสังขารแล้ว
เขามีไว้สำหรับ...สร้างบารมี
๒๑ มกราคม พ.. ๒๕๔๗


ทรัพย์ในโลกมนุษย์
เขามีเอาไว้สำหรับสร้างบารมี
ไม่ใช่มีเอาไว้อวด
เอาไว้ข่มกัน
๓ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๔๕


แม้ทรัพย์น้อย
แต่หัวใจเลื่อมใสเกินร้อย
ก็ได้บุญใหญ่
๒ มีนาคม พ.. ๒๕๔๘


ยิ่งให้...ยิ่งเยอะ
ยิ่งให้...ยิ่งได้
ยิ่งให้...ยิ่งไม่มีหมด
ยิ่งไม่ให้...ยิ่งอด
๑๓ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๑


หาทรัพย์ว่า...ยากแล้ว
แต่การตัดสินใจสละทรัพย์
ออกจากใจ...ยิ่งยากกว่า
๔ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๐

1 ความคิดเห็น: